PARA A ANÁLISE COMPARATIVA DA ESCRITA DAS CANTIGAS DE SANTA MARÍA (1). O CÓDICE DE TOLEDO (TO)

Henrique Monteagudo

Resumo


O presente é o primeiro dunha serie
de contributos sobre os códices das Cantigas
de Santa Maria (CSM), atribuídos a Afonso X
o Sabio, que dan seguimento a estudos
previos sobre a variación scriptolingüística
nos cancioneiros trobadorescos galegoportugueses.
O obxectivo desta liña de
investigación é a definición das distintas
normas subxacentes aos diversos
compoñentes dese corpus coa finalidade de
contribuír ao esclarecemento do proceso de
constitución da tradición manuscrita da lírica
e da historia deste fenómeno cultural e mais
da propia lingua en que se manifestou. A
presente entrega centrarase no códice de
Toledo (To) das CSM. A análise, realizada
nunha perspectiva comparativa, fócase no
estudo de variantes paleográficas (como a
alternancia de <d> recto / <δ> uncial) e
grafemáticas (como a alternancia entre <ce,
ci> / <çe, çi>) e doutros fenómenos de
variación lingüística nunha mostra
representativa de textos transcritos polas
distintas mans que interviñeron na copia
dese códice.


Texto completo:

PDF

Apontamentos

  • Não há apontamentos.
Signum Revista da ABREM (ISSN 2177-7306) - Associação Brasileira de Estudos Medievais